Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

13 januari 2018 - Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering DWAC op zaterdag 13 januari 2018

Conform artikel 10 van de Statuten nodigt het bestuur u hierbij van harte uit voor de 35e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Dwergautoclub. Deze vindt plaats op zaterdag 13 januari a.s. van 14.00 – ca.15.30 uur in restaurant Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG te Leusden, telefoonnummer 033 – 4614098.

Afdrukken

De zaal is geopend vanaf 12 uur.

 
Koffie, thee en wat lekkers worden u door de vereniging aangeboden; andere consumpties zijn voor eigen rekening. Tussen twaalf en twee kan er, voorafgaand aan de ALV, al gezellig worden bijgepraat en kunnen de beste wensen voor het nieuwe clubjaar worden uitgewisseld. En na de ALV gaan we uiteraard door met onze gebruikelijke Koffieklets. In de ALV brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Een financieel overzicht treft u elders in dit blad aan. De boeken kunt u, in overleg met de penningmeester, inzien tot een uur vóór aanvang van de ALV. Hans Bodewes is aan de beurt van aftreden als bestuurslid. Hans is bereid om nogmaals voor een periode bij te tekenen. Voorts is nog steeds vacant de functie van voorzitter. Momenteel bestaat het Bestuur uit 5 leden; dat is ook het Statutair minimum. Het bestuur zou graag zien dat het aantal bestuursleden wordt uitgebreid tot 6. Tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ALV kunnen (tegen) kandidaten worden voorgedragen bij de secretaris, Jaap Monster. Tel.nr. 078 – 6164934 of email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Volgens artikel 7, lid 2 van de Statuten dienen andere dan de door het bestuur voorgestelde kandidaten voorgedragen te worden door tenminste 10 leden. AGENDA ALV: 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Goedkeuren Notulen vorige ALV, d.d. 14 januari 2017 (gepubliceerd in 1op20 nr. 295 van april 2017, blz. 23-27). 4. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie. 5. Vaststellen contributie komend verenigingsjaar (2018-2019). Het bestuur stelt voor: • de contributie voor gewoon lid te handhaven op 45 euro, waarbij een korting van 3 euro wordt gegeven bij betaling via incasso. • Het gezinslidmaatschap te handhaven op de helft van de normale contributie dus € 22,50 met incasso € 1,50 korting. • Het nieuw in te voeren Juniorlidmaatschap te bepalen op een derde van de normale contributie dus € 15,00 met incasso € 1,00 korting. 6. Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar. 7. Bestuursbeleid komende periode. 8. Bestuursverkiezing. Aftredend maar herkiesbaar: Hans Bodewes. Nog steeds vacant: functie van voorzitter. 9. Evenementen 2018, w.o. tevens het Jaarevenement. 10. Stand van zaken clubblad (1op20). 11. W.v.t.t.k. 12. Rondvraag. 13. Sluiting.
Share