Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

23 - 26 augustus 2018 - Jaarevenement DWAC

Jaarevenement 2018 MEPPEN (ENGLISH, DEUTSCH, ESPAGNOL)

Het jaarevenement begint op donderdag 23 augustus en eindigt op zondag 26 augustus. Het adres van de camping is: Camping de Bronzen Emmer, Mepperstraat 41, 7855 TA Meppen

Afdrukken

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Afspraken voor de BBQ en het diner zijn gemaakt en ook de rondrit is grotendeels uitgezet. Slechts de details moeten nog worden ingevuld.

De prijs voor deelname aan dit evenement hebben we evenals voorgaande jaren op € 65,- per persoon kunnen houden. Hiervoor krijg je een super evenement; 3 overnachtingen op de camping, een BBQ op de vrijdagavond, een diner op de zaterdagavond en een lunch op de zondag. Ook krijg je een programmaboekje en een persoonlijke button. Dit jaar wederom ontworpen door Sietze Bleeker.

DWAC Meppen 2018

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan! Inschrijven kan via de DWAC -site. Doe dit wel voor 1 augustus a.s., zodat wij op tijd de deelnamelijsten kunnen maken en de  juiste aantallen kunnen doorgeven aan de diverse cateraars. Speciale dieetwensen zoals vegetarisch graag aankruisen op het aanmeldformulier, dan kunnen we hier rekening mee houden.

Veel deelnemers komen al een paar dagen eerder om van de omgeving te genieten en andere deelnemers langzaam binnen te zien druppelen. Vaak zijn deze dagen voor het evenement erg relax en soms nog mooier dan het evenement zelf. De camping heeft daarom een speciaal tarief voor de DWACcers gemaakt die eerder komen of langer blijven, nl.  € 7,- per nacht per persoon! Je komt dan wel gelijk op het grote veld te staan waar ook het weekend plaatsvindt.

Als DWAC hebben we een opties genomen op alle huisjes die op de camping aanwezig zijn. Afgelopen week waren er nog 3 huisjes beschikbaar. Ze worden verhuurd van donderdag t/m zondag voor € 225,- en zijn 4 of 6 persoons. Misschien iets voor de snelle beslisser? Zelf even contact opnemen met de camping.

Gezien de mooie omgeving is het erg moeilijk om niet een overladen programma te maken. Het een moet je zien, het ander wil je zien! Om die reden zullen we weer Tips voor Trips maken, zodat je op donderdag en/of vrijdag je eigen programma kunt samenstellen. Zaterdag blijft de grote rondrit van ca. 100 kilometer en zondag gaan we in optocht ergens naar toe waar we ook zullen lunchen. Zoals gebruikelijk zal het programma op de zondag tot maximaal 14.00 uur duren.

Samengevat:     Jaarevenement 23 t/m 26 augustus 2018

Camping de Bronzen Emmer

Mepperstraat 41

7855 TA  Meppen

(0031) (0) 591 – 371543

www.bronzenemmer.nl

Opgave voor 1 augustus a.s. via DWAC - site

Prijs:  € 65,- per persoon;  kinderen tot 12 jaar  € 32,50

We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien in Meppen.

Ada Wubs

Hielke Dijkstra

 >>>> HIER AANMELDEN <<<<

I.v.m. de organisatie vernemen we graag zo spoedig mogelijk of jullie komen. Dit kan via de DWAC site (www.dwac.eu) en moet uiterlijk vóór 1 augustus a.s..

Na 1 augustus brengen we € 10,- extra per persoon in rekening.

We gaan ervan uit dat het weer een gezellig lustrumevenement gaat worden en rekenen op jullie deelname.

Hielke Dijkstra


DWAC annual rally 2018

2018 Annual DWAC rallies Meppen

Preparations by the organization committee are in full swing. Appointments for the BBQ and dinner have been made and the tour itself is largely fixed. Some details have yet to be decided upon.

The price for participation in this event, as in previous years, can be kept at € 65 per person. For this you get a super event; 3 nights at the campsite, a BBQ on the Friday evening, a dinner on the Saturday evening and a lunch on the Sunday. You will also receive a program booklet and a personal button, designed by Sietze Bleeker as usual.

Do not ask how it can be done, but take advantage of it! You can register following the instructions on the DWAC website www.dwac.eu. Do this before 1 August (saving extra costs for yourselves), in order to enable us to make the participation lists on time and pass on the correct numbers to the various catering partners. If you wish special dietary requirements like vegetarian, indicate so on the registration form; we will take this into account.

Many participants come a few days earlier to enjoy the environment and to meet other participants. These days before the event are very relaxed and sometimes even more beautiful than the event itself. The campsite has therefore made a special rate for the DWACcers coming earlier or stay longer, i.e. € 7, - per night per person! You will then stay all the time on the large field where the weekend takes place.

We, DWAC, taken an option on all the cottages that are present at the campsite. Last week there were only 3 houses left for renting. They are rented from Thursday to Sunday for € 225, - and are 4 or 6 persons. Maybe something for the quick decision-maker? Contact the campsite yourself.

Given the beautiful surroundings it is very difficult not to make an overloaded program. You have to see one, you want to see the other! For that reason we will make “Tips for Trips” again, so that you can put together your own program on Thursday and / or Friday. The main tour of about 100 kilometers is on Saturday and we go in procession on Sunday somewhere where we will have lunch. As usual: the program will last until 2 pm on Sunday.

In summary:

Annual event 23 to 26 August 2018

Camping the Bronzen Emmer

Mepperstraat 41

7855 TA Meppen

(0031) (0) 591 - 371543

www.bronzenemmer.nl

Registration and payment: www.dwac.eu prior to August 1.

Price: € 65 per person; children up to 12 years € 32.50

Of course we hope to see you all in Meppen NL (do not mix up with Meppen DE!)UK.

Ada Wubs & Hielke Dijkstra

>>>> SIGN IN HERE <<<<


Jahrestreffen des DWAC 2018
 


Evento del año 2018

Share