Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

Versie 23 oktober  2018

Inleiding

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van toepassing. Zoals u mag verwachten van een vereniging als de DWAC wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. Zo vragen wij u niet om gegevens  die de DWAC niet echt nodig heeft en delen we uw gegevens niet met partijen die  daar niets mee te maken hebben. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de DWAC allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de secretaris van de Nederlandse Dwergautoclub.

 

Waarvoor verwerkt de DWAC persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens in het kader van:

 • Ledenadministratie
 • Clubblad 1 op 20
 • Website
 • Online fotoalbum
 • Online videoalbum
 • Taxaties

Welke persoonsgegevens verwerkt de DWAC?

De DWAC kan de volgende persoonsgegevens over zijn leden en begunstigers verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats (NAW)
 • Telefoonnummer (vast, mobiel)
 • E-mailadressen
 • Geboortedatum
 • Lidnummer
 • Type lidmaatschap (lid/begunstiger)
 • Autogegevens (merk, type, kenteken, bouwjaar)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummers)
 • Betaalvoorkeur (incasso ja/nee)
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Beeldmateriaal van auto’s en evenementen
 • Taxatierapporten

Verstrekking persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen
De DWAC geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of als wij bepaalde verenigingszaken hebben uitbesteed. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Mocht u bezwaar hebben tegen opname van uw persoonsgegevens in de ledenlijst of op de website (foto’s met zichtbaar kenteken en naamvermelding), wordt u verzocht dat  te melden bij de secretaris (adres en email adres: zie hieronder).

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Nederlandse Dwergautoclub
T.a.v. de secretaris
Burg. Beelaertspark 42
3319 AV Dordrecht
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
078 6164934

Wijziging artikel 8 Huishoudelijk Reglement

Teneinde te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving is voor de DWAC een Privacyreglement opgesteld. Om het Privacyreglement voldoende status te geven stelt het Bestuur de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 januari 2019 voor om het huidige Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 8 (nieuw): De Nederlandse Dwergautoclub heeft een nieuw Privacyreglement opgesteld. Van het Privacyreglement kan slechts worden afgeweken, c.q. het Privacyreglement kan slechts worden gewijzigd, na instemming van de Algemene Ledenvergadering."

De huidige tekst van artikel 8 kan vervallen omdat die afdoende verankerd is in het nieuwe Privacyreglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DWAC

Vastgesteld ALV 17 april 2021

01.
Als klassiek dwergauto wordt in principe beschouwd: klassieke drie- of vierwielige motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan zeshonderd cc, de zogenaamde "dwergauto's", niet zijnde een motorfiets met zijspancombinatie

02.
De DWAC is aangesloten bij de FEHAC.

03.
Het verenigingsorgaan verschijnt onder de naam "1 op 20".

04.
De redacteur van het verenigingsorgaan behoeft niet noodzakelijkerwijs deel uit te maken van het bestuur. In geval hij deel uitmaakt van het bestuur kan hij niet tegelijkertijd ook voorzitter dan wel secretaris of penningmeester zijn.

05.
Het bestuur bestaat uit maximaal 7 verenigingsleden, allen meerderjarig.

06.
Een bestuurslid is maximaal één aansluitende termijn herkiesbaar.

07.
Het bestuur is gerechtigd voor de uitvoering van bepaalde taken commissies in te stellen en te ontbinden, zoals ten behoeve van de organisatie van een evenement, het clubblad of de website.

08.
Het bestuur is gerechtigd ook derden uit te nodigen voor verenigingsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die namens het bestuur en/of door leden ten behoeve van de vereniging worden georganiseerd, en die via het clubblad en/of de website als zodanig worden bekendgemaakt.

09.
Alle copy (geschreven tekst, foto’s enz.) die door een lid van de Nederlandse Dwergautoclub aan de club aangeboden wordt mag door de Nederlandse Dwergautoclub op ieder door de club beheerd medium geplaatst worden. Daarnaast heeft de Nederlandse Dwergautoclub het recht aangeleverde teksten te vertalen ten behoeve van het gebruik op de eigen media.

In alle gevallen waarin de tekst gebruikt zal worden op een medium dat niet beheerd wordt door de Nederlandse Dwergautoclub zal vooraf toestemming gevraagd moeten worden aan de auteur/eigenaar van de copy.

10.
Tegenkandidaten voor bestuursfuncties dienen zich tenminste 14 dagen vóór de jaarvergadering te hebben gemeld bij de voorzitter.

11.
De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve, die maximaal twee jaar zitting hebben, en waarbij jaarlijks minimaal één lid afvalt.

12.
Leden zijn verplicht iedere adreswijziging terstond te melden bij de ledenadministratie.

13.
De volgende, buiten de in de vereniging geldende definitie van historische dwergauto vallende, typen voertuigen, worden als clubauto gezien: Acoma Mini Comtesse, AWS Piccolo en Shopper, Honda N360 en N600, Subaru 360 en 450, Suzuki Fronte, Velorex, Vignale Gamine en Witkar. Daarnaast kunnen leden de ALV verzoeken een niet in deze lijst opgenomen voertuig daaraan toe te voegen, mits voldoend aan artikel 1. Leden die ingevolge de bepalingen in het oude Huishoudelijk Reglement de status van lid hebben verkregen (door het bezitten van een van de volgende voertuigen: BMW 700, Bond Bug, Crosley, Glas Isar 700, Reliant Regal en Kitten) behouden na het inwerking treden van dit Huishoudelijk Reglement (vanaf 10 januari 2009) deze status.

14.
Taxatiereglement

 1. De taxatiecommissie wordt door het bestuur uit de leden samengesteld en bestaat minimaal uit drie personen, waarvan tenminste twee de taxatie uitvoeren.
 2. De namen van de leden der taxatiecommissie worden in het verenigingsorgaan vermeld.
 3. De taxatiecommissie organiseert een of meer malen per verenigingsjaar een bijeenkomst, waarbij leden, op afspraak, hun dwergauto('s) kunnen laten taxeren. Plaats en datum van deze bijeenkomsten worden door de taxatiecommissie vastgesteld. Deze data worden gepubliceerd op de website en in het verenigingsorgaan, voor zover dit tijdig verschijnt.
 4. Van de taxatie wordt door de taxatiecommissie een doorlopend genummerd rapport met bijlagen opgemaakt. Het taxatierapport wordt toegezonden aan het lid, tevens eigenaar van de getaxeerde dwergauto. Over de inhoud van het rapport kan niet worden gediscussieerd. De rapporten worden door de vereniging gewaarmerkt.
 5. Van het taxatierapport worden tevens twee afschriften door de vereniging gearchiveerd, één onder beheer van de taxatiecommissie, één onder beheer van de voorzitter.
 6. De taxatie geeft geen enkele garantie tot het realiseren van de vermelde waarde bij verkoop of inruil van het object.
 7. De taxatierapporten zullen vertrouwelijk worden behandeld, tenzij juridische overmacht anders vereist.
 8. De kosten van een taxatie worden door het bestuur na overleg met de taxatiecommissie vastgesteld. De taxatiecommissie voert hiervan een boekhouding en is daarover verantwoording schuldig aan de ALV.

15.

 1. De ledenlijst wordt beheerd door de ledenadministrateur/penningmeester.
 2. De ledenlijst staat in de Dropbox van het bestuur.
 3. Op de ledenlijst van het bestuur staat aangegeven wie niet in de voor leden toegankelijke ledenlijst vermeld wil worden.
 4. Leden die niet met foto/kenteken op de website of enig ander door de club beheerde elektronisch medium willen komen dienen dit zelf te monitoren. De club zal op verzoek van het lid de ongewenste foto zo spoedig mogelijk verwijderen.
 5. Wij kunnen niet voorkomen dat leden met naam/foto/auto in het clubblad komen.
 6. Op de ledenlijst staat vermeld het type lidmaatschap. (gezins/jeugd)
 7. Een nieuw lid meldt zich aan via het inschrijfformulier op de website of direct bij de administrateur
  • Het inschrijfformulier wordt naar de ledenadministrateur gezonden. Het formulier bevat de volgende gegevens:
   • Naam, Adres, Woonplaats
   • Vaste en mobiele telefoonnummer
   • E-mail adres
   • Geboortejaar
   • Bank gegevens in verband met incasso betaling
   • Ingangsdatum abonnement
   • Merk en type dwergauto(s)
   • Een vinkje indien geen vermelding in de ledenlijst gewenst is
  • Nieuwe leden worden vermeld in het clubblad met alleen naam, woonplaats en dwergauto(s).
 8. Een bestaand lid is zelf verantwoordelijk voor het melden van adres, telefoon en/of e-mail wijzigingen bij de ledenadministrati
 9. In geval van een adres wijziging wordt de nieuwe woonplaats vermeld in het clubblad Periodiek wordt een gedrukte ledenlijst met het clubblad meegezonden.
  • Leden die aangegeven hebben niet te willen worden vermeld worden op deze lijst weggelaten.
  • In deze lijst staan:
   • Lidnummer
   • Naam
   • Woonplaats
   • Telefoon
 1. De ledeninformatie op de website
  • Is alleen toegankelijk voor leden na inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Naast gegevens van het lid mogen ook gegevens van de auto toegevoegd worden
  • Leden die aangegeven hebben niet te willen worden vermeld op de leden lijst worden ook hier weggelaten.

16.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.