Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DWAC

01. Als historische dwergauto wordt in principe beschouwd elk type dwergauto conform de definitie in art. 2 lid 1 van de Statuten, waarvan de productie in 1969 of vroeger is beëindigd.
02. De DWAC is aangesloten bij de FEHAC.
03. Het verenigingsorgaan verschijnt onder de naam "1 op 20".
04. De redacteur van het verenigingsorgaan behoeft niet noodzakelijkerwijs deel uit te maken van het bestuur. In geval hij deel uitmaakt van het bestuur kan hij niet tegelijkertijd ook voorzitter dan wel secretaris of penningmeester zijn.
05. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 verenigingsleden, allen meerderjarig.
06. Het bestuur is gerechtigd voor de uitvoering van bepaalde taken commissies in te stellen en te ontbinden, zoals ten behoeve van de organisatie van een evenement, het clubblad of de website.
07. Het bestuur is gerechtigd ook begunstigers en derden uit te nodigen voor verenigings-activiteiten. Dit zijn activiteiten die namens het bestuur en/of door leden ten behoeve van de vereniging worden georganiseerd, en die via het clubblad en/of de website als zodanig worden bekendgemaakt.
08. "huidige" tekst: Het bestuur mag, tenzij daartoe wettelijk verplicht, geen gegevens over leden en begunstigers aan derden verstrekken zonder expliciete toestemming vooraf van het betreffende lid/de betreffende leden.

"nieuwe" tekst (na instemming ALV): De Nederlandse Dwergautoclub heeft een nieuw Privacyreglement opgesteld. Van het Privacyreglement kan slechts worden afgeweken, c.q. het Privacyreglement kan slechts worden gewijzigd, na instemming van de Algemene Ledenvergadering.
09. Tegenkandidaten voor bestuursfuncties dienen zich tenminste 14 dagen vóór de jaarvergadering te hebben gemeld bij de voorzitter.
10. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve, die maximaal twee jaar zitting hebben, en waarbij jaarlijks minimaal één lid afvalt.
11. Ieder lid is verplicht bij het aangaan van het lidmaatschap de belangrijkste gegevens van tenminste één hem toebehorende dwergauto aan de secretaris te melden. Tevens is hij, ingeval hij geen dwergauto(‘s) meer bezit, verplicht dit aan de secretaris te melden. Contribuanten zonder historische dwergauto hebben de status van begunstiger.
12. Leden en begunstigers zijn verplicht iedere adreswijziging terstond te melden bij de secretaris.
13. Begunstigers kunnen desgevraagd na goedkeuring door de ALV de status van lid verkrijgen als zij een van de volgende, buiten de in de vereniging geldende definitie van historische dwergauto vallende, typen voertuig bezitten: Acoma Mini Comtesse, AWS Piccolo en Shopper, Honda N360 en N600, Subaru 360 en 450, Suzuki Fronte, Velorex, Vignale Gamine en Witkar. Daarnaast kunnen begunstigers de ALV verzoeken een niet in deze lijst opgenomen voertuig daaraan toe te voegen, mits voldoend aan artikel 2 lid 1 van de Statuten. Begunstigers die ingevolge de bepalingen in het oude Huishoudelijk Reglement de status van lid hebben verkregen (door het bezitten van een van de volgende voertuigen: BMW 700, Bond Bug, Crosley, Glas Isar 700, Reliant Regal en Kitten) behouden na het inwerking treden van dit Huishoudelijk Reglement (vanaf 10 januari 2009) deze status.
14. Taxatiereglement

1. De taxatiecommissie wordt door het bestuur uit de leden samengesteld en bestaat minimaal uit drie personen, waarvan tenminste twee de taxatie uitvoeren.
2. De namen van de leden der taxatiecommissie worden in het verenigingsorgaan vermeld.
3. De taxatiecommissie organiseert een of meer malen per verenigingsjaar een bijeenkomst, waarbij leden, op afspraak, hun dwergauto('s) kunnen laten taxeren. Plaats en datum van deze bijeenkomsten worden door de taxatiecommissie vastgesteld. Deze data worden gepubliceerd op de website en in het verenigingsorgaan, voor zover dit tijdig verschijnt.
4. Van de taxatie wordt door de taxatiecommissie een doorlopend genummerd rapport met bijlagen opgemaakt. Het taxatierapport wordt toegezonden aan het lid, tevens eigenaar van de getaxeerde dwergauto. Over de inhoud van het rapport kan niet worden gediscussieerd. De rapporten worden door de vereniging gewaarmerkt.
5. Van het taxatierapport worden tevens twee afschriften door de vereniging gearchiveerd, één onder beheer van de taxatiecommissie, één onder beheer van de voorzitter.
6. De taxatie geeft geen enkele garantie tot het realiseren van de vermelde waarde bij verkoop of inruil van het object.
7. De taxatierapporten zullen vertrouwelijk worden behandeld, tenzij juridische overmacht anders vereist.
8. De kosten van een taxatie worden door het bestuur na overleg met de taxatiecommissie vastgesteld. De taxatiecommissie voert hiervan een boekhouding en is daarover verantwoording schuldig aan de ALV.

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.