Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

Binnen de DWAC is uitgebreide kennis beschikbaar over de meeste soorten dwergauto's. Met zijn allen beschikken we ook over veel van de benodigde schema's en instructieboekjes. Alle leden zijn bereid om een ander hiermee te helpen.

Wie onderdelen nodig heeft voor een dwergauto zit wel eens met de handen in het haar. Bij de dealer hoef je het niet te proberen, in de meeste gevallen bestaat het merk niet eens meer. En als het merk nog wèl bestaat, is het maar de vraag of de huidige dealer het product
van vijftig jaar geleden nog kent. Of het merk is inmiddels te prestigieus geworden en wil niets meer te maken hebben met het rijdende ei dat het ooit aan de man bracht. Gelukkig is het niet onmogelijk om aan onderdelen te komen. Hier en daar rondvragen binnen
de DWAC wil nog wel eens een nog bruikbaar onderdeeltje opleveren. Technische groothandels, motorenrevisiebedrijven, remservice-diensten en automaterialenzaken kunnen vaak meer algemene onderdelen leveren als bouten en moeren, banden,
keerringen, kogellagers, remonderdelen, zuigers, kleppen, lampjes, etcetera. Voor merk- of typespecifieke onderdelen zult u wat beter moeten zoeken.
In principe kunt u vier wegen bewandelen:
1. Met oude dealerlijsten in het dashboardkastje door Nederland trekken. Voordeel is vaak de lage prijs, nadelen zijn de grote schaarste aan nog bestaande en nog niet door anderen geplunderde oude dealers en de incourante onderdelen die ze hebben. Wat altijd stuk ging
is natuurlijk allang uitverkocht!Dit is dus niet de trefzekerste methode als u een bepaald item zoekt. Wel goed voor uw aardrijkskundige kennis van Nederland!
2. Onderdelen zoeken die de deelnemers aan dwergauto-evenementen tijdens deze evenementen aanbieden. Hier is vaak leuk spul te vinden, voor zowel gangbare als niet gangbare dwergauto’s. Reken niet op koopjes. Ook zal het gevonden onderdeel veelal geheel gereviseerd
moeten worden. Desondanks een aardige methode, vooral omdat het de kans biedt veel referentiefoto’s te maken van dwergjes die op het evenement aanwezig zijn. En u kunt veel bruikbare contacten opdoen.
3. Onderdelenleveranciers. Dit kunnen de buitenlandse merkenclubs zijn, maar ook eenmansbedrijfjes. Niet altijd goedkoop, maar wèl bieden zij de meeste kans het beste alternatief voor een bepaald origineel onderdeel te vinden. Bovendien is het assortiment vaak behoorlijk
compleet.
4. Beurzen als de onderdelenmarkt van het Autotron, Vehikel, Veterama Mannheim, Beaulieu, etcetera. Hier is niet altijd iets bruikbaars te vinden. Bovendien is het lastig om de voor u interessante spullen te ontdekken in het aanbod van de diverse handelaren. Wèl kunt u hier
aardige beursaanbiedingen vinden voor gereedschappen en accessoires. Of rubberprofielen, bowdenkabels en allerhande ijzerwaren als bouten, moeren, sluitringen, popnagels en splitpennen. In ons clubblad wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van nieuws op dit gebied.
5. Steeds vaker betrekken liefhebbers hun onderdelen via Internet. Dat kan zijn via sites als Marktplaats en Ebay (met nema de Duitse en Engelse Ebay) of bij gespecialiseerde handelaren. Met de zoekfunctie zijn deze snel gevonden.

Soms nemen DWAC leden het initiatief om een bijeenkomst te organiseren om de techniek van een bepaalde dwergauto of een bepaald soort onderdeel samen in de praktijk te oefenen. Deze dagen staan aangekondigd in de 1 op 20 en op de activiteitenlijst van de DWAC op www.dwac.eu

We kunnen binnen de club beter de waarde van dwergauto's bepalen dan een taxatiebureau. Daarom is er een taxatiecommissie die 3 of 4 keer per jaar taxaties uitvoert. Oproepen staan in de 1 op 20 en op de site.

Steeds meer en steeds mooiere dwergen komen na restauratie weer op de weg. Bij het verzekeren van zo’n voertuig kan men veelal kiezen tussen een WA , WA/mini casco of cascoverzekering. In geval van een WA/mini casco of cascoverzekering zal uit een taxatierapport de waarde van het voertuig moeten blijken. Officieel erkende taxatiebureaus mogen zo’n taxatie uitvoeren. Het gebeurt regelmatig dat een taxateur moeite heeft met de waardebepaling en inlichtingen vraagt bij de club. Ook zijn er gevallen bekend dat dwergen duidelijk onder of overgewaardeerd werden. Het bestuur van de DWAC is van mening dat men binnen de club goed, wellicht beter dan menig taxatiebureau, op de hoogte is van de waarde van onze clubauto’s. Daarom is besloten tot het samenstellen van een taxatiecommissie. Deze commissie (namen en contactpersonen staan in de 1op20) voert met regelmaat taxaties uit. Vooraf worden plaats en datum bekend gemaakt in de 1op20. Voor de goede orde moet u wel vooraf een afspraak maken. Van de auto worden vier foto’s genomen, terwijl in zo’n uur tijd de auto op diverse punten bekeken en gewaardeerd wordt. Volgens een bepaalde klasse indeling wordt daarna de uiteindelijke waarde vastgesteld. Let wel, de auto wordt gewaardeerd op de toestand waarin hij verkeert en niet op de toestand waarin hij zal komen te verkeren. Aan deze taxatie zijn geringe kosten verbonden. Het is niet de bedoeling dat leden een taxatierapport als prijskaartje gebruiken bij verkoop van hun dwerg. Bij het sluiten van de verzekering doet u er goed aan te informeren of men een club-taxatie erkent. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan even contact met een van de taxatiecommissarissen of bestuursleden op. Fehac erkent de taxatie door de taxatiecommissie. Klik hier voor de erkenning.
Tot ziens op de taxatiedagen!

====================================================================

Werkwijze Taxaties DWAC

Dit document is een verdere uitwerking van Artikel 14 “Taxatieregelement” van het huishoudelijk regelement van de DWAC. Dit document komt in de plaats van de afspraken gemaakt in de bestuursvergaderingen van 13 juni 1998 en 13 maart 2004.

Benoeming

Het bestuur van de DWAC benoemt taxateurs, aspirant taxateurs en het hoofd van de taxatiecommissie. Het hoofd van de taxatiecommissie is het aanspreekpunt voor het bestuur. De taxateurs dienen door de FEHAC erkend te zijn. Het bestuur van de DWAC vraagt de erkenning aan bij de FEHAC.

Organisatie taxatie dag

Het hoofd van de taxatiecommissie organiseert een aantal malen per jaar een taxatie dag naar behoefte. Voor deze dag worden bepaald een datum, een locatie en welke taxateurs aan de taxatie zullen deelnemen. De datums worden vastgesteld in overleg met de evenementencommissaris. Deze datums worden via het clubblad, de website en/of een mailing van het bestuur aan de DWAC leden doorgegeven.

Het hoofd van de taxatiecommissie zorgt dat de voor de taxatie benodigde instrumenten en documenten (o.a. oude taxatie rapporten van het voertuig) op de taxatie dag aanwezig zijn.

Om kosten dekkend te kunnen werken wordt er naar gestreefd minimaal 4 betalende taxaties op een taxatie dag te hebben. Bij minder dan 4 taxaties kan de taxatiecommissie besluiten de taxaties door te schuiven naar een volgende taxatie dag. Voor de planning wordt er van uitgegaan dat 2 taxateurs per dag maximaal 10 auto’s kunnen taxeren.

Aanmelden

Wanneer een DWAC lid gebruik wil maken van de taxatie service dan moet dit lid zelf de auto aanmelden bij het hoofd van de taxatiecommissie. Vanuit de taxatie database benadert het hoofd van de taxatiecommissie de leden waarvan een auto voor hertaxatie in aanmerking komt als herinnering. Normaal is dit om de 3 jaar.

Alleen auto’s van DWAC leden, die vallen onder de statuten en het huishoudelijk reglement van de DWAC, worden getaxeerd.

Werkwijze

Taxatie gebeurt door twee DWAC taxateurs tijdens de taxatie dag, eventueel in aanwezigheid van een aspirant taxateur. Eigenaren mogen aanwezig zijn bij het opname deel van de taxatie. De klasse bepaling en de waarde bepaling gebeurt uitsluitend in aanwezigheid van taxatiecommissieleden.

Leden van de taxatiecommissie mogen hun eigen dwergauto niet taxeren.

De taxateurs mogen niet met de betreffende dwergauto rijden.

Het Taxatierapport

Het uitwerken van een taxatierapport gebeurt door één van de uitvoerende taxateurs. Elk commissielid beschikt over een blanco elektronisch format van het taxatierapport. Het rapport wordt ter controle digitaal gestuurd naar de andere uitvoerende taxateur en de voorzitter van de DWAC. Indien alle genoemden akkoord zijn stuurt de taxateur die het rapport opgesteld heeft een hard copy van rapportblad 1 ter ondertekening via de uitvoerende taxateurs naar de voorzitter van de DWAC.

De voorzitter print het volledige rapport, ondertekent/parafeert alle bladen en voorziet die van het DWAC stempel. De voorzitter digitaliseert de ondertekende versie en slaat deze op in het DWAC archief; hij/zij mailt een kopie file naar het hoofd van de taxatiecommissie. De originele ondertekende versie gaat per post naar het hoofd van de taxatiecommissie die zorgt voor verzending naar de eigenaar. Op verzoek van de eigenaar kan het rapport of een digitale kopie ook rechtstreeks naar de verzekering verzonden worden. Het hoofd van de taxatie commissie zal dit verzorgen.

Archivering van de digitale taxatierapporten gebeurt op 2 plaatsen te weten bij de voorzitter van de DWAC en bij het hoofd van de taxatiecommissie. Er geldt een bewaarplicht van 5 jaren.

Taxatie vergoeding

De prijs van de taxatie wordt door het DWAC bestuur bepaald. Leden dienen vooraf de taxatie te betalen via overschrijving aan de Nederlandse Dwergautoclub of direct aan de uitvoerende taxateur voor aanvang van de taxatie. De verantwoordelijk taxateur draagt de contant ontvangen taxatievergoedingen af aan de penningmeester van de DWAC samen met een declaratieformulier waarop de getaxeerde auto’s vermeld staan. Van iedere auto moet op het formulier aangegeven worden wie de eigenaar is, wie de taxatie uitgevoerd hebben en hoe en hoeveel betaald is.  

Onkosten

De uitvoerende taxateurs kunnen de kosten van de taxatie dag, de voor het samenstellen van het taxatie rapport gemaakte kosten en de kilometerkosten van huis naar de taxatie locatie bij het bestuur declareren. Voor de kilometerkosten geldt de standaard DWAC regeling voor kilometervergoeding. Taxatie commissie leden zijn vrijgesteld van het betalen van een taxatie vergoeding. Deze vrijstelling geldt alleen wanneer het commissielid bij deze taxatie geen kilometervergoeding claimt.

Het declareren van onkosten dient te gebeuren op het standaard DWAC declaratie formulier, zo veel mogelijk onderbouwd met bonnetjes en dergelijke.

Duur

Er wordt naar gestreefd de taxatie rapporten binnen 4 weken na de taxatie gereed te hebben.

De declaratie van de onkosten en de opgave van de getaxeerde auto’s dient binnen 2 weken na afhandeling van de taxatierapporten bij de penningmeester ingediend te worden. Voor alle declaraties en opgaven geldt als uiterste inleverdatum 2 weken na afloop van het verenigingsjaar.

Klachten

Zoals aangegeven in het huishoudelijk regelement kan over de inhoud van het rapport, de bepaalde waarde en de klasse indeling niet worden gediscussieerd. Mochten er klachten zijn over de uitvoering of organisatie van de taxatie dan kunnen deze bij het bestuur worden ingediend. Er geldt nooit recht op teruggave van de vergoeding.